1. Định nghĩa

1.1. Các quy định sau đây xác định các điều khoản và điều kiện chi phối quyền truy cập và tham gia của bạn vào bất kỳ dịch vụ "cá cược" nào do Công ty cung cấp hoặc gọi chung là "Công ty", "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "về chúng tôi" trong bối cảnh tương ứng. Các điều khoản này được kết hợp tham khảo cùng lúc với "Chính sách bảo mật" và bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào khác liên quan đến việc sử dụng (các) Dịch vụ và Trang web và Thông tin được bao gồm trong đó (gọi chung là "Điều khoản và điều kiện").

1.2 ."Trò chơi" có nghĩa là hệ thống chơi trò chơi internet có thể truy cập và/hoặc được cung cấp trên Trang web; 

1.3. "Đặt cược" hoặc "cược" đối với  Điều khoản và Điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đặt cược, chơi trò chơi và đánh bạc được thực hiện có liên quan đến bất kỳ và/hoặc tất cả (các) Dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

1.4. "(Các) Thiết bị" có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để truy cập (các) Trang web và (các) Dịch vụ.

1.5. "Phần mềm" nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm bất kỳ thông tin người dùng liên quan nào) được yêu cầu cài đặt trên Thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và (các) Dịch vụ.

1.6."Cá cược Thể thao" có nghĩa là hệ thống các cược trực tuyến có thể truy cập và/hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web và tất cả các dịch vụ liên quan và hoạt động chơi trò chơi trực tuyến.

1.7."Dịch vụ" nghĩa là (các) Phần mềm và (các) Trò chơi.

1.8."Tài khoản hoặc Tài khoản của bạn" nghĩa là tài khoản do bạn mở để sử dụng nhằm quản lý việc thanh toán các khoản tiền liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ.

2. Sử dụng trang web

  2.1. Bằng việc nhấp vào nút " ĐĂNG KÝ " trong quá trình đăng ký của bạn, bạn xác nhận và chấp nhận rằng:

    2.1.1. Bạn ít nhất 18 tuổi và/hoặc có đủ năng lực pháp lý để ký kết các hợp đồng ràng buộc, bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này.

    2.1.2. Bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này; và Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý ("Thỏa thuận") giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ.

3. Sửa đổi

  3.1. Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật và bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực khi được công bố trên (các) Trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và (các) Thiết bị của chúng tôi sau khi có sự cập nhật và sửa đổi đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật.

  3.2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra mọi sửa đổi, cập nhật và /hoặc bổ sung các Điều khoản và Điều kiện. Công ty sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về những sửa đổi, cập nhật và/hoặc bổ sung đó.

4. Sở hữu trí tuệ

  4.1. Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc hiển thị cho bạn trên (các) Trang web, Dịch vụ và/hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình và tài liệu tiếp thị, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách lịch thi đấu, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, video và nội dung âm thanh ("Thông tin"), thuộc về Công ty và đơn vị cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

  4.2. Bạn không được bằng bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào tùy chỉnh, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ người, trang web, hoặc phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

  4.3. Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên (các) Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả các quyền và lợi ích đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên (các) Trang web đều thuộc sở hữu, được cấp phép cho và/hoặc kiểm soát bởi Công ty và/hoặc đơn vị cấp phép của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng (các) Trang web.

5. Điều kiện sử dụng

  5.1. Như một điều kiện sử dụng (các) Dịch vụ, bạn đảm bảo và cam đoan rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Thông tin với bất kỳ mục đích nào trái pháp luật theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc bị cấm bởi và/hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Cụ thể là (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này), bạn bảo đảm và cam đoan như một điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn:

    5.1.1. Rằng bạn đang hành động thay mặt bạn và trong khả năng cá nhân của bạn và không phải bằng danh nghĩa người khác;

    5.1.2. Rằng bạn không bị bất kỳ giới hạn gì trong năng lực pháp lý;

    5.1.3. Rằng bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là một người nghiện cờ bạc;

    5.1.4. Rằng bạn đủ tuổi từ 18 trở lên

    5.1.5. Rằng bạn hoàn toàn nhận thức được rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng (các) Dịch vụ này;

    5.1.6. Rằng bạn không đang sử dụng hoặc gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;

    5.1.7. Rằng bạn không đang tiến hành các hoạt động tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của bạn được mở với chúng tôi để kết nối đến các hoạt động đó.

    5.1.8. Rằng bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc chúng tôi;

    5.1.9. Để giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn an toàn, bí mật và được bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và để đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn đặt nhầm, quên hoặc mất tên hoặc mật khẩu tài khoản của bạn;

    5.1.10. Chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ trên và thông qua (các) Trang web và/hoặc (các) Thiết bị dưới tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn cho dù có truy cập và/hoặc sử dụng đã được ủy quyền hoặc được biết bởi bạn hay không;

    5.1.11. Không sử dụng (các) Trang web, (các) Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào gây cản trở hiệu suất hoạt động của (các) Dịch vụ và (các) Trang web này đến người dùng khác;

    5.1.12. Không được mời hoặc bằng mọi cách tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác;

    5.1.13. Không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp tin hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) Thiết bị, (các) Phần mềm, (các) Dịch vụ và/hoặc (các) Trang web;

    5.1.14. Rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng (các) Dịch vụ và Trang web là hợp pháp và không bị cấm theo luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho bạn mà tại nơi bạn đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng (các) Thiết bị;

    5.1.15. Không đăng tải lên hoặc truyền tới (các) trang web và/hoặc (các) thiết bị hoặc cho bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, không đứng đắn, hoặc các tài liệu phản đối sắc tộc, khiêu dâm, hoặc bất kỳ điều gì có thể bị coi là phạm tội hình sự;

    5.1.16. Rằng bạn không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc chi nhánh của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến Công ty, hoặc là người thân của bất kỳ đối tượng đã nói ở trên.

    5.1.17. Bạn không được phép chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố Tài khoản của mình cho người khác. Việc cấm này bao gồm việc chuyển giao bất kỳ tài sản có giá trị dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như bao gồm quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền gửi, vé cược, quyền và/hoặc yêu cầu có liên quan đến tài sản xét về mặt pháp lý, thương mại hoặc những mặt khác. Việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đình chỉ, cầm cố, chuyển nhượng, sử dụng, giao dịch, môi giới, thế chấp và/hoặc tặng quà thông qua người ủy quyền hoặc bất kỳ bên thứ ba, công ty, thể nhân hoặc pháp nhân, tổ chức và/hoặc hiệp hội nào khác và/hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác.

  5.2. Nếu bạn không thỏa mãn các điều kiện trên (bao gồm nhưng không giới hạn), Công ty có quyền ngay lập tức ngăn chặn việc bạn tham gia Trò chơi và rút lại tài khoản của bạn và/hoặc báo cáo về bạn với các cơ quan có thẩm quyền.

6. Đăng ký và thành viên

  6.1. Để đặt cược với Công ty, bạn phải hoàn thành đơn đăng ký mở tài khoản và thành viên. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của bạn mà không cần thông báo đến bạn hoặc nêu bất kỳ lý do nào.

  6.2. Bạn tuyên bố và cam kết rằng tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng và đầy đủ về mọi mặt bao gồm, tên của bạn, nguồn tiền (bao gồm cả số tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan) và địa chỉ cư trú.

  6.3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi bị buộc phải làm như vậy bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

  6.4. Trách nhiệm của bạn là giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành (các) thanh toán.

  6.5. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng các luật áp dụng cho bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và/hoặc sử dụng và tham gia (các) Dịch vụ.

  6.6. Chúng tôi có quyền yêu cầu các giấy tờ nhận dạng và tuổi từ bạn để xác minh Đơn đăng ký thành viên của bạn (ví dụ: thẻ căn cước công dân, hình ảnh hợp lệ và thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chi tiết thông tin của bạn, bạn cần phải thông báo cho chúng tôi về những thay đổi liên quan ngay lập tức.

  6.7. Chúng tôi có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện. Công ty có thể, theo quyết định của chúng tôi, tiến hành kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý cho Công ty truy cập, sử dụng và lưu trữ bất kỳ xác minh hoặc kiểm tra nhận dạng nào có thể được thực hiện đối với bạn.

7. Đặt cược

  7.1. Chúng tôi chấp nhận (các) vé cược đặt cho các trò chơi được quảng cáo trên (các) Trang web và/hoặc thông qua (các) Thiết bị. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo quy tắc đặt cược áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi và theo các Điều khoản và Điều kiện tương ứng. Trong trường hợp phát hiện lỗi, sai lệch hoặc đối tượng tham gia không chính xác xảy ra ở bất kỳ sự kiện nào, tất cả các vé cược được đặt cho sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp có bất kỳ trục trặc nào đối với hệ thống trò chơi của Công ty, Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ và tất cả các vé cược đã đặt.

  7.2. Bất kể có bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty có quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ vé cược nào mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.

  7.3. Công ty có quyền đình chỉ và đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu bạn được tin rằng đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc có hành vi gian lận, hack, tấn công, thao túng hoặc gây tổn hại đến tinh thần cá cược thông thường. Mọi khoản tiền thắng cược và/hoặc khoản thanh toán bao gồm số dư trong tài khoản sẽ bị coi là bị tịch thu và không hợp lệ.

  7.4. Bất kỳ hình thức "đặt cược bất thường" nào, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc "bots" trên Trang web sẽ bị hủy mà không cần thông báo trước. Công ty có quyền đóng, đình chỉ tài khoản của khách hàng nếu phát hiện bất kỳ nỗ lực hoặc thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo của các khách hàng trên Trang web.

  7.5. Bạn có nghĩa vụ và trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ điều nào sau đây:

    7.5.1. Tên của bạn;

    7.5.2. Số tài khoản của bạn;

    7.5.3. Tên đăng nhập và mật khẩu của bạn

  7.6. Vé cược sẽ được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi Công ty khi mã số giao dịch được hiển thị trên màn hình của bạn và được xác nhận hợp lệ trong lịch sử giao dịch của bạn.

  7.7. Bạn không được phép đặt cược sau khi bắt đầu một sự kiện và/hoặc khi kết quả của một sự kiện được xác định tại thời điểm đặt cược của bạn. Nếu bất kỳ sự kiện nào do lỗi vẫn có thể đặt cược được sau khi bắt đầu sự kiện và/hoặc khi biết kết quả của sự kiện, Công ty có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các vé cược đó. Nếu vì bất kỳ lý do nào, vé cược vô tình được Công ty chấp nhận sau khi một sự kiện hoặc trận đấu bắt đầu, Công ty có quyền hủy bỏ vé cược đó. Việc chấp nhận bất kỳ vé cược nào sẽ được toàn quyền quyết định của Công ty.

  7.8. Trừ khi có quy định khác, kết quả của trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày trận đấu hoặc sự kiện kết thúc cho mục đích cá cược. Người chiến thắng trong một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo quy tắc cá cược.

  7.9. Công ty không công nhận các trò chơi hoặc sự kiện bị hoãn, dừng, các kháng cáo hoặc các quyết định đảo ngược cho các mục đích cá cược.

  7.10. Bạn công nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, kèo và tỷ lệ chấp đều có thể bị thay đổi trong quá trình hiển thị mà không cần thông báo trước và sẽ chỉ được xác định tại thời điểm chúng tôi chấp nhận cược. Trong trường hợp có lỗi, sai lệch hoặc lỗi hệ thống dẫn đến sai số trong tỉ lệ cược, kèo hoặc tỷ lệ chấp của vé cược, Công ty, có thể theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi (nhưng sẽ không bắt buộc), phải nỗ lực, trong mức độ hợp lý, liên hệ với bạn để cho phép lựa chọn đặt cược khác theo tỷ lệ cược, kèo và tỷ lệ chấp chính xác.

  7.11. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ vé cược nào khác được đặt cùng lúc vào cùng một sự kiện từ bạn. Đối với bất kỳ vé cược trùng và các giao dịch liên quan sau đó, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có tính tiên quyết.

8. Giấy phép Phần mềm

  8.1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm mà bạn có thể truy cập được là tài sản của Công ty và bạn không có bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm đó. Bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, thực hiện công khai, phát sóng, xuất bản, truyền tải, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Phần mềm cho bất kỳ người khác, trang web hoặc trên bất kỳ phương tiện và/hoặc thiết bị khác.

  8.2. Công ty cho phép bạn một cách cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể hủy ngang để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên (các) Thiết bị của bạn ("Giấy phép") cho phép rằng việc cài đặt và sử dụng đó được thực hiện thông qua một Thiết bị trong đó bạn là người dùng chính.

  8.3. Phần mềm được Công ty cấp phép và phân phối chỉ nhằm mục đích cho phép người dùng Phần mềm truy cập và sử dụng đầy đủ Dịch vụ

  8.4. Bạn không được phép:

    8.4.1. Cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị được kết nối mạng khác;

    8.4.2. Sao chép, phân phối, chuyển giao, chuyển nhượng Phần mềm cho bất kỳ người nào khác;

    8.4.3. Thuê, cho thuê, cấp phép phụ hoặc chuyển giao Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;

    8.4.4. Tạo hoặc cung cấp bất kỳ phương tiện nào thông qua đó Phần mềm có thể được sử dụng bởi người khác;

    8.4.5. Dịch, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, thiết kế đối chiếu, điều chỉnh, tạo hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần của Phần mềm; hoặc sử dụng Phần mềm theo cách bị cấm theo luật hoặc quy định hiện hành.

9. Giải quyết các giao dịch

  9.1. Công ty có quyền không xử lý giao dịch trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên của chủ thẻ và Tên đăng ký.

  9.2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bạn về bất kỳ khoản tiền nào được ghi có vào tài khoản do nhầm lẫn và Công ty có quyền hủy bỏ mọi giao dịch liên quan đến số tiền đó. Nếu bạn rơi vào tình huống tiền được ghi nhầm vào tài khoản của mình, bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty hoặc làm theo hướng dẫn được cung cấp trong điều khoản và điều kiện của họ để báo cáo những lỗi đó.

  9.3. Khoản thanh toán bất kỳ loại thuế, phí, lệ phí nào có thể áp dụng cho tiền thắng cược của bạn theo bất kỳ luật hiện hành nào sẽ là trách nhiệm của riêng bạn.

10. Nhận tiền thắng cược

  10.1. Tiền thắng cược của bạn từ vé cược đã được xử lý sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn và có thể được rút về tuân theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi 

  10.2. Tiền sẽ không được giải ngân trong bất kỳ trường hợp nào nếu toàn bộ giá trị của số tiền gửi không được sử dụng hết.

  10.3. Việc rút tiền từ tài khoản của bạn chỉ có thể được thực hiện bằng cùng loại tiền tệ mà tiền gửi được thực hiện.

  10.4. Tài khoản ngân hàng được sử dụng để gửi tiền ban đầu phải trùng với tên tài khoản đã đăng ký.

  10.4. Công ty có quyền tính phí tài khoản của bạn để trang trải mọi chi phí hợp lý liên quan đến cả việc gửi và rút tiền.

11. Khuyến mãi

  11.1. Tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt được giới thiệu đều phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện này. Công ty có quyền quyết định đơn phương thực hiện và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, điều chỉnh, thay đổi, đình chỉ, hủy bỏ và/hoặc làm mất hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

  11.2. Trong trường hợp Công ty tin rằng người dùng đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng một chương trình khuyến mãi, Công ty có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc loại bỏ bất kỳ người dùng nào khỏi chương trình khuyến mại.

  11.3. Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các vé cược được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân/nhóm người nào hoạt động liên lạc/thông đồng và cố gắng gian lận. Tiền trong tài khoản liên quan sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

12. Bồi thường

  12. Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ cho Công ty, nhân viên, cán bộ, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, chi nhánh, công ty con và đại lý của chúng tôi về mọi mất mát, thiệt hại hoặc khiếu nại (cho dù bị cáo buộc, xét xử hay trường hợp khác) (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) mà có thể phát sinh do vi phạm Điều khoản và Điều kiện và/hoặc Quy tắc cá cược cũng như bất kỳ khoản nợ phải trả nào khác phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc bởi bất kỳ người nào khác truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ bằng cách sử dụng chi tiết thông tin tài khoản của bạn.

13. Miễn trừ trách nhiệm

  13.1. Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, tuyên bố của các trang web bên ngoài hoặc bên thứ ba từ phạm vi công cộng. Công ty từ chối trách nhiệm với bất kì và tất cả các bảo đảm, tuyên bố và trách nhiệm liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Trang web và Thông tin có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài khoản nào vi phạm, vắng mặt hoặc không hoạt động của bên đối tác thứ ba.

  13.2. Bất kỳ sự tham gia nào vào Trò chơi đều do bạn tự quyết định và chịu rủi ro. Bằng cách tham gia Trò chơi, bạn thừa nhận rằng bạn không cảm thấy Trò chơi và / hoặc Dịch vụ gây khó chịu, không công bằng hoặc không đứng đắn dưới bất kỳ hình thức nào.

  13.3. Một số khu vực pháp lý chưa đề cập đến tính hợp pháp của cá cược trực tuyến và/hoặc từ xa trong khi một số khu vực khác đã đặc biệt xem cá cược trực tuyến và/hoặc từ xa là bất hợp pháp. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ nếu việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ là bất hợp pháp. Tính khả dụng của Dịch vụ và Trang web không nên được hiểu là sự chào hàng, xúi giục hoặc lời mời của chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ là bất hợp pháp. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn luôn tuân thủ luật pháp ở quốc gia sở tại và bạn có toàn quyền hợp pháp để sử dụng Trang web và Dịch vụ.

  13.4. Trong mọi trường hợp, kể cả sơ suất, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào được coi là hoặc bị cho là do Trang web hoặc nội dung của Trang web gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong vận hành hoặc sự thất bại trong truyền tải, liên lạc, sự cố đường truyền, bất kỳ việc sử dụng hoặc sử dụng sai trang web hoặc nội dung trang web của cá nhân, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung. Công ty từ chối mọi cam kết, tuyên bố và trách nhiệm trong phạm vi cho phép theo luật pháp và không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, luôn kịp thời hoặc không có lỗi, rằng mọi thư tín điện tử được gửi qua máy chủ đều không có vi-rút hoặc lỗi.

  13.5. Trong mọi trường hợp, Công ty không đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp phù hợp với mong đợi hoặc tiêu chuẩn của bạn và bạn có trách nhiệm đảm bảo cấu hình thiết bị và các yếu tố cần thiết khác để việc sử dụng các dịch vụ được tối ưu hóa. Bạn thừa nhận rằng một phần hoặc toàn bộ Thông tin có thể là tạm thời và có thể bị sửa đổi hoặc bổ sung.

  13.6. Nếu có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên Thiết bị của bạn và máy chủ của chúng tôi, kết quả hiển thị trên máy chủ của chúng tôi sẽ quyết định kết quả của Trò chơi. Bạn hiểu và đồng ý rằng (không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của bạn) các dữ liệu của Công ty sẽ là cơ sở có thẩm quyền cuối cùng trong việc xác định thời gian tham gia trò chơi, nguyên nhân dẫn đến và các bối cảnh xảy ra sự khác biệt trên.

  13.7. Công ty có quyền ngừng, sửa đổi, xóa hoặc thêm vào Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, theo quyết định tuyệt đối của mình với hiệu lực ngay lập tức và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào trong vấn đề này.

  13.8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này thay thế mọi hiểu biết, thỏa thuận và hợp đồng trước đó. Bạn chấp nhận bồi thường cho Công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và cộng tác viên mọi khiếu nại, khoản nợ hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và phí tòa án, phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bất kể Công ty đã được thông báo về các khả năng như vậy hay không. Bằng cách sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào có thể phát sinh đối với bạn chống lại chúng tôi.

  13.9. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này được đọc đầy đủ và chỉ được hiểu sau khi đọc tương tự với các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Bằng việc sử dụng trang web này, Bạn được coi là đã đọc, hiểu và thừa nhận tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và miễn trừ trách nhiệm.

14. Hủy bỏ, chấm dứt, và đình chỉ tài khoản

  14.1. Công ty có quyền tuyệt đối trong việc hủy bỏ mọi khoản tiền thắng cược, đóng băng và tịch thu bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn và / hoặc đóng tài khoản của bạn mà không cần nguyên nhân vào bất kỳ lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu:

    14.1.1. Bạn có nhiều tài khoản đang hoạt động với Công ty;

    14.1.2. Tên không khớp với tên trên (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác được sử dụng để tham gia và gửi tiền

    14.1.3. Bạn tham gia vào một chương trình khuyến mãi và rút tiền trước khi hoàn thành các yêu cầu của chương trình khuyến mãi cụ thể đó;

    14.1.4. Bạn cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc sai lệch;

    14.1.5. Bạn đã không cung cấp các thông tin nhận dạng được yêu cầu;

    14.1.6. Bạn không thuộc độ tuổi hợp pháp;

    14.1.7. Bạn truy cập và tham gia (các) Dịch vụ từ khu vực nơi luật pháp cấm tham gia;

    14.1.8. Bạn từ chối bất kỳ giao dịch hoặc tiền gửi nào bạn đã thực hiện;

    14.1.9. Bạn đang gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;

    14.1.10. Bạn bị phát hiện gian lận hoặc cố ý gian lận bất kỳ ai hoặc bất kỳ bên nào hoặc bạn thuê hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống khác được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống hoặc bạn bị phát hiện liên kết với những người chơi khác để trục lợi Công ty

    14.1.11. Bạn đã cho phép hoặc đồng ý (cố ý hoặc vô ý) người khác sử dụng tài khoản của bạn; hoặc là

    14.1.12. Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này

  14.2. Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị ngưng và / hoặc tài khoản của bạn bị đóng, việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và / hoặc tài khoản của bạn được kích hoạt lại sau khi đã thực hiện các xác minh đính chính cần thiết.

  14.3. Công ty giữ quyền đối với việc phát hành, bảo trì và đóng tài khoản của người dùng bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Quyết định này liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào trong tài khoản của bạn, việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, là quyết định cuối cùng và sẽ không được mở để xem xét hoặc kháng cáo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hợp lý trước khi tiến hành, trừ khi những trường hợp nêu rằng chúng tôi hợp lệ thực hiện hoặc thực tế không thể làm như vậy.

15. Các trang web bên ngoài

  15.1. Liên kết đến các trang web bên ngoài được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và Công ty không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo rằng nội dung của các liên kết đó là chính xác, thông dụng hoặc được bảo vệ.

  15.2. Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không có bổn phận về nội dung hoặc việc thực thi quyền riêng tư của các liên kết bên ngoài.

  15.3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên ngoài được cung cấp trên (các) Trang web.

  15.4. Công ty trong mọi trường hợp sẽ không có liên kết hoặc phối hợp với bất kỳ tuyên bố, quan điểm, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, logo, phù hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc với các nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của các trang web bên ngoài.

16. Thêm hoặc ngừng (các) trò chơi

  16.1. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, để thêm các trò chơi hoặc chức năng mới vào (các) Trang web hoặc bắt đầu, ngừng, tạm ngừng, hạn chế quyền truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ trò chơi hoặc chức năng nào vào bất kỳ lúc nào.

17. Vi phạm

  17.1. Công ty có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục mọi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào (các) Dịch vụ, Trang web và Thông tin cho bất kỳ người cụ thể nào, chấm dứt tài khoản của bạn hoặc chặn tài khoản của bạn truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.

  17.2. Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ và bảo đảm cho Công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và công ty liên kết khỏi các tổn hại từ mọi khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, và chi phí, kể cả phí pháp lý và bất kỳ khoản phí nào khác có thể phát sinh như một kết quả của việc:

    17.2.1. Bạn vi phạm Thỏa thuận, toàn bộ hoặc một phần;

    17.2.2. Bạn vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba;

    17.2.3. Bạn hoặc người khác sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web bằng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn

18. Điều khoản khác

  18.1. Phiên bản tiếng Việt của Thỏa thuận này sẽ là phiên bản quyết định trong trường hợp có sự khác biệt giữa bất kỳ phiên bản dịch nào của Thỏa thuận này.

  18.2. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ các hiểu biết và thỏa thuận giữa Công ty và bạn về (các) Dịch vụ và Trang web và thay thế mọi thỏa thuận, hiểu biết hoặc dàn xếp trước đó.